Θέσεις Εργασίας στους Γιατρούς του Κόσμου

27|06|17

1. Προκήρυξη θέσης Εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού

 

Περιγραφή της θέσης:

 

Η/Ο Κοινωνική/ός Λειτουργός θα αναφέρεται στο Συντονιστή Πεδίου και τεχνικά στον protection officer.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

 • Λήψη κοινωνικού ιστορικού (με τη συνδρομή διερμηνέα όπου κρίνεται
  αναγκαίο).
 • Παροχή κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών .
 • Εκτίμηση και αντιμετώπιση των αναγκών του πληθυσμού και αναγνώριση
  περιστατικών που πιθανά χρήζουν ειδικής μέριμνας.
 • Συνεργασία με δίκτυο του πληθυσμού και αναγνώρισης περιστατικών που
  πιθανά χρήζουν ειδικής μέριμνας.
 • Συνεργασία με δίκτυο οργανώσεων για πιθανή παραπομπή του πεεριστατικού
  σε κατάλληλες υπηρεσίες.
 • Διατήρηση αρχείου κοινωνικών ιστορικών, αποτύπωση της εργασίας με
  στατιστικά στοιχεία και σύνταξη μηνιαίων αναφορών.

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μέσω email (recruitment@mdmgreece .gr) στα Αγγλικά βιογραφικό σημείωμα και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την ένδειξη

 

«Θέση Κοινωνικού Λειτουργού» διευκρινίζοντας την περιοχή απασχόλησης , έως 30/06/2017.

 

 

2) Προκήρυξη θέσης Εργασίας Υπεύθυνου προμηθειών και οικονομικού πεδίου

 

Οι ΓτΚ στοχεύουν στη βελτίωση της πρόσβασης των ευάλωτων ομάδων στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. Στο πλαίσιο αυτό, τον Μάρτιο του 2017, οι ΓτΚ ξεκίνησαν το έργο «Ελεύθερη και ποιοτική πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη για μετανάστες και πρόσφυγες που βρίσκονται στη μεταναστευτική διαδικασία». Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διεξάγει
ιατρικές και ψυχοκοινωνικές δραστηριότητες σε προσφυγικούς καταυλισμούς στην Ελλάδα.

 

Σήμερα, οι Γιατροί του Κόσμου δίνουν το παρόν σε τέσσερις περιοχές της Ελλάδας. Κάθε περιφερειακή ομάδα είναι υπό την επίβλεψη του Συντονιστή Πεδίου αλλά και την επίβλεψη του Υπεύθυνου Επιχειρήσεων στην Αθήνα.

 

Για την ομάδα της Αττικής, οι Γιατροί του Κόσμου αναζητούν να προσλάβουν έναν (LAF). Ο LAF υποστηρίζει τον Συντονιστή Πεδίου μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης όλων των ανθρωπίνων, υλικών και οικονομικών πόρων που απαιτούνται για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής υλοποίησης των δραστηριοτήτων των Γιατρών του Κόσμου στις περιοχές όπου δραστηριοποιούνται.

 

Ο υποψήφιος θα αναφέρεται στον Συντονιστή πεδίου αναφορικά με τις δράσεις στο πεδίο, και τεχνικά στα Τμήματα προμηθειών / Οικονομικών / Ανθρώπινου Δυναμικού.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μέσω email (recruitment@mdmgreece.gr ) στα Αγγλικά βιογραφικό σημείωμα και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την ένδειξη «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΔΙΟΥ» διευκρινίζοντας την περιοχή απασχόλησης , έως τις 7-Ιουλίου-2017.