Θέσεις εργασίας στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος»

12|07|17

Περιγραφή

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 5001312,  το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το παρακάτω έργο:

 


A. JUNIOR JAVA DEVELOPERS (Κωδικός Π615/11.07.2017_Κ1)

Κύριες αρμοδιότητες / Αντικείμενο:
Συμμετοχή ως developer:

 • στην επέκταση και βελτίωση της λειτουργικότητας των Ψηφιακών Αποθετηρίων Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων «Φωτόδεντρο» και στη σχεδίαση και ανάπτυξη νέων Ψηφιακών Αποθετηρίων  (Δ2)
 • στην επέκταση και βελτίωση του Εθνικού Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου και των υποστηρικτικών συστημάτων (Δ3)
 • στην επέκταση και βελτίωση του νέου  Αποθετηρίου «Φωτόδεντρο e-books» (Δ4)

 

Στο πλαίσιο αυτό, ο/η συνεργάτης θα ασχοληθεί με τις εξής τεχνολογίες:

 • DSpace για ανάπτυξη ψηφιακών αποθετηρίων (τεχνολογίες Java, JSP, και PostgreSQL ως βάση δεδομένων)
 • JSP/HTML/CSS/Ajax/Json
 • Μηχανισμούς αναζήτησης και ευρετηρίασης ψηφιακού περιεχομένου όπως (Lucene /SOLR)
 • Πρότυπα Μεταδεδομένων (IEEE LOΜ)

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου ή Δίπλωμα Μηχανικού
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε προγραμματισμό εφαρμογών (development)
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2 τουλάχιστον)

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών με τη γλώσσα προγραμματισμού Java
 • Εμπειρία σε βάσεις δεδομένων όπως PostgreSQL, MySQL
 • Εμπειρία σε ανάπτυξη διεπαφών χρήστη με χρήση JSP/HTML/CSS/JavaScript

 

Η αξιολόγηση των επιθυμητών προσόντων θα γίνει με ένα συνολικό τεστ. Οι ενδιαφερόμενοι δεν απαιτείται να επισυνάψουν κάποιο έγγραφο.

 

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ_Π615_11-07-2017».
Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι τις  25/07/2017.
Οι προτάσεις προς σύναψη σύμβασης μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προτάσεων σύναψης σύμβασης που βρίσκεται στο διαδικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» www.cti.gr και ειδικότερα στην ανακοίνωση της πρόσκλησης στο σύνδεσμο ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ / Συμβάσεις Έργου – Προκηρύξεις Θέσεων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π615_11-07-2017).
Η δυνατότητα υποβολής πρότασης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προτάσεων σύναψης σύμβασης προϋποθέτει την εγγραφή του ενδιαφερόμενου στο σύστημα και την ηλεκτρονική καταχώρηση των δικαιολογητικών του. Στο Σύστημα Υποβολής Προτάσεων Σύναψης Σύμβασης και ειδικότερα στο σύνδεσμο ΧΡΗΣΤΗΣ / Εγγραφή υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες τόσο για τη διαδικασία εγγραφής στο σύστημα, τη διαδικασία καταχώρησης των δικαιολογητικών καθώς και τη διαδικασία υποβολής της πρότασης.