Σύνδεση βάσεων δεδομένων και λεξιλογίων με την Wikidata

4|12|17

Το Europeana Foundation δημιουργεί ένα αναπτυσσόμενο δίκτυο πηγών πολιτιστικής κληρονομιάς συνδέοντας το περιεχόμενο της με ανοικτά σύνολα δεδομένων διαθέσιμα στο Διαδίκτυο. Για να καταστούν αυτές οι πληροφορίες περισσότερο χρήσιμες πρέπει να τις συνδέσουμε με σημασιολογικά πλούσιες και πολυγλωσσικές πηγές. Η πλατφόρμα Wikidata έχει την δυνατότητα να κάνει αυτή την σύνδεση μεταξύ αξιόπιστων συνόλων δεδομένων και δεδομένων που προέρχονται από ποικίλους  χρήστες. Αυτό αποτελεί πλέον μέρος του γραφήματος γνώσης – συλλογή οντοτήτων Europeana.

 

Σε μια νέα μελέτη περίπτωσης (Get your vocabularies in Wikidata…so Europeana and others can use them)περιγράφουμε τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι πάροχοι δεδομένων για να μεταφορτώσουν και να συγχρονίσουν τα λεξιλόγια τους με την βάση δεδομένων της Wikidata, ώστε να αποκτήσουμε πρόσβαση στους συνδέσμους και να είμαστε σε θέση να ενσωματώσουμε τα δεδομένα στο Europeana. Το παραπάνω σενάριο βασίστηκε στο πρόσφατο πείραμα της Sandra Fauconnier του ιδρύματος Wikimedia που αφορούσε τον συγχρονισμό του λεξιλογίου MIMO για μουσικά όργανα, με την Wikidata.

 

Έως τώρα έχουμε αποφασίσει να συνδέσουμε μόνο μερικές αγαπημένες, μεγάλες, γενικές και πολυγλωσσικές πηγές δεδομένων εξαιτίας της αντιστοιχίας των στοιχείων τους σε ποικίλα λεξιλόγια. Ωστόσο εκτός από τον «συγκεντρωτικό» εμπλουτισμό, το Europeana θα επωφεληθεί και από μερικές «τοπικές» σημασιολογικές πηγές που χρησιμοποιούν οι συνεργάτες μας, οι οποίες είναι συχνά αποτέλεσμα τεράστιων προσπαθειών επιμέλειας δεδομένων. Γι’ αυτούς του λόγους ενθαρρύνουμε τους εταίρους μας να προσθέσουν πηγές στη Wikidata.

 

Η Wikidata (και το έργο Structured Data) παρέχει μεγάλες ευκαιρίες

 

α) στη κοινότητα GLAM ώστε να μοιραστεί τις τοπικές πηγές της μέσω του Διαδικτύου,

 

β) στο Europeana ώστε να αποκτήσει πρόσβαση σε πλούσιες και πολυγλωσσικές περιγραφές και γ) στην ίδια τη Wikidata ώστε να εμπλουτίσει την παρούσα βάση δεδομένων με αξιόπιστα δεδομένα.

 

Εάν ενδιαφέρεστε να υποστηρίξτε την πρόταση για διάσκεψη σχετικά με τη Wikidata τον Οκτώβριο του επόμενου έτους στο Βερολίνο!

 

Πηγή: mycontent.ellak.gr