Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

22|01|18

Το Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει την έναρξη του εικοστού δεύτερου κύκλου σπουδών του Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήματα (Master in Information Systems- MIS).

 

Η εκπόνηση Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα προσφέρει ένα συνδυασμό γνώσεων και δεξιοτήτων σε τεχνολογικά και οικονομικά-επιχειρηματικά θέματα, παρέχοντας έτσι στους αποφοίτους του ένα από τα πλέον ισχυρά εφόδια για την επαγγελματική, ερευνητική και ακαδημαϊκή τους εξέλιξη στο σύγχρονο και απαιτητικό περιβάλλον εργασίας.

 

Διάρκεια Σπουδών: Δύο εξάμηνα μαθημάτων + ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο για εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής: Στο Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ/TEI της ημεδαπής ή αντίστοιχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ-ΔΙΚΑΤΣΑ) και με καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2 ή ανώτερο).

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: Αίτηση, βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο πτυχίου, πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με ακριβή μέσο όρο, δύο συστατικές επιστολές, αποδεικτικό γνώσης αγγλικής γλώσσας, επιπρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα-δημοσιεύσεις-διακρίσεις, αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

 

Υποβολή Αιτήσεων: μέχρι 31/01/2018.

 

Έναρξη νέου κύκλου: Φεβρουάριος 2018.

 

Περισσότερες πληροφορίες: http://mis.uom.gr