LadybizIT

Περιγραφή προγράμματος

To LadybizΙΤ είχε στόχο να βοηθήσει τις γυναίκες της Ευρώπης – ανεξάρτητα από την ηλικία και την καταγωγή τους – να ανακαλύψουν τι μπορεί να κάνει γι’ αυτές το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Lifelong Learning Program LLP). Κεντρικός του στόχος ήταν η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων και των νέων ευκαιριών για προσωπική ανάπτυξη και επαγγελματική σταδιοδρομία των γυναικών που παρέχουν η πρόσβαση στις δυνατότητες των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθώς και η χρήση τους.

Το ladybizIT:

  • Υποστήριξε και προώθησε παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες που ενισχύουν την παροντική και μελλοντική γυναικεία επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο προγραμμάτων Δια βίου μάθησης.
  • Εντόπισε λύσεις και πρακτικές, όπως η χρήση ΤΠΕ, που βοηθούν στην ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας.
  • Ενθάρρυνε τις γυναίκες να ξεκινήσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες, εντοπίζοντας αναπτυξιακές δυνατότητες και αναδεικνύοντας τάσεις και δυναμικές για τον ρόλο των γυναικών στις διαδικασίες βιώσιμης οικονομικής ανάκαμψης.
  • Αξιοποίησε τη διαθέσιμη τεχνογνωσία και εμπειρία στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση των γυναικών σχετικά με τον ρόλο και τη δυναμική συμβολή της επιχειρηματικότητας στη συγκρότηση μιας κοινωνίας της γνώσης.
  • Δημιούργησε άτυπα δίκτυα επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ ανθρώπων, έργων και πρωτοβουλιών που εντάσσονται στα πλαίσια της υλοποίησής του.

 

Background:
Οι γυναίκες αποτελούν μόλις το 34% του συνόλου των επιχειρηματιών στην ΕΕ, ενώ έχει διαπιστωθεί ότι αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες από τους άντρες, τόσο στο να ξεκινήσουν μια επιχειρηματική δραστηριότητα, όσο και στο να αποκτήσουν πρόσβαση στα χρηματοδοτικά μέσα και τους κατάλληλους εκπαιδευτικούς μηχανισμούς. Την ίδια στιγμή υποστηρίζεται ότι η γυναικεία επιχειρηματικότητα μπορεί να αποτελέσει βασικό μοχλό ανάπτυξης για την ευρωπαϊκή οικονομία, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά της. Γι’ αυτούς τους λόγους, η στήριξη και ενθάρρυνση της γυναικείας επιχειρηματικότητας αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (Small Business Act for Europe) τονίζει την αναγκαιότητα «να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον στο οποίο οι επιχειρηματίες και οι οικογενειακές επιχειρήσεις θα ακμάζουν και η επιχειρηματικότητα θα επιβραβεύεται».

Παρόλα αυτά, είχε διαπιστωθεί ότι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για τις γυναίκες που θέλουν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά ήταν ο περιορισμένος βαθμός πρόσβασης στις ΤΠΕ και αξιοποίησης των δυνατοτήτων τους. Το ladybizIT είχε σαν στόχο την υπέρβαση αυτών των εμποδίων, προωθώντας ευρωπαϊκά έργα και πρωτοβουλίες, αντιπροσωπεύοντας μεγάλο εύρος ευρωπαϊκών συμμετοχών και στηρίζοντας διακρατικές κοινοπραξίες που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας.

Συγκεκριμένα, το ladybizIT παρουσίασε τα αποτελέσματα 12 ευρωπαϊκών έργων, τα οποία είχαν ήδη επιλεγεί και αξιολογηθεί με βάση τα κριτήρια που είχαν θέσει οι εξειδικευμένοι φορείς της κοινοπραξίας του έργου. Επίσης, δημιούργησε τις προϋποθέσεις διαλόγου μεταξύ κοινωνικών εταίρων, κέντρων λήψης αποφάσεων, διαμορφωτών πολιτικής και γυναικείων φορέων με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών και την ενθάρρυνση μελλοντικών επιχειρηματιών μέσα από την ανάδειξη των δυνατοτήτων των ΤΠΕ για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Το ladybizIT εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας “Leonardo da Vinci”, και είχε ως στόχο να συνεισφέρει στην προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υποστηρίξει τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και να προωθήσει τους τρόπους με τους οποίους οι Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών μπορούν να την ενισχύσουν.

Η κοινοπραξία του ladybizIT είναι προϊόν των «καλών πρακτικών» που προσέφερε το έργο «gender-IT: Ενθάρρυνση της συμμετοχής των γυναικών σε προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με στόχο τη μελλοντική απασχόλησή τους στον τομέα των ΤΠΕ» που εντάσσεται επίσης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Δια βίου μάθησης “Leonardo da Vinci”. Κατά τη διάρκεια του gender-IT, οι συνεργαζόμενοι φορείς δημιούργησαν ισχυρές και διαρκείς βάσεις συνεργασίας. Το επιτυχημένο πλέγμα συνεργειών απετέλεσε τον κορμό της κοινοπραξίας του ladybizIT συνδυάζοντας τη γνώση και την εμπειρία πέντε εξειδικευμένων φορέων από την Ελλάδα και τη Νορβηγία, ενισχύοντας την ευρωπαϊκή διάσταση του έργου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο www.gender-it.eu.

Αποτελέσματα ανοιχτής συζήτησης

Στο ναδίρ τα ποσοστά των γυναικών στην επιχειρηματικότητα και στις θέσεις ευθύνης

Σύμφωνα με την έκθεση του ΙΟΒΕ για το 2010-2011, το 3,7% του πληθυσμού 18-64 ετών ήταν γυναίκες επιχειρηματίες.

Στην ανάγκη αύξησης του ποσοστού της γυναικείας επιχειρηματικότητας και τον καθοριστικό ρόλο της Πληροφορικής σε αυτή, συμφώνησαν εκπρόσωποι της Πολιτείας και του ιδιωτικού τομέα, για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο της πρώτης ανοιχτής συζήτησης του ευρωπαϊκού έργου «ladybizIT: Women Entrepreneurship on the verge of ICT» που συνδιοργανώθηκε από τη HePIS και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Γυναίκες και Τεχνολογία (ΕCWT).

Την εκδήλωση άνοιξε ο πρόεδρος της HePIS, κος Νίκος Φαλδαμής, αναφερόμενος στην ανάγκη αύξησης του ποσοστού της γυναικείας επιχειρηματικότητας για την οικονομική ανάπτυξη καθώς και στις δράσεις που υλοποιεί η HePIS σε αυτή την κατεύθυνση, ως εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Γυναίκες και Τεχνολογία.

Η τ. Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων κα. Μαρία Στρατηγάκη έκανε λόγο για τα χαμηλά ποσοστά των γυναικών επιχειρηματιών, όπου σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΙΟΒΕ για την περίοδο 2010-2011 στην Ελλάδα, μόνο το 3,7% του πληθυσμού 18-64 ετών ήταν γυναίκες επιχειρηματίες. Σύμφωνα με την κα Στρατηγάκη η ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών από γυναίκες, διαγράφουν νέες δυνατότητες και αποτελούν σημαντικό πολιτικό και οικονομικό στόχο, καθώς είναι απαραίτητη συνιστώσα για την οικονομική ευημερία και την τοπική ανάπτυξη.

Αναφερόμενος στις δυνατότητες των Νέων Τεχνολογιών και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ο  τ. Υπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας κος Δαμιανός Θεόδωρος τόνισε χαρακτηριστικά ότι η τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει τον ισχυρότερο σύμμαχο σε νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

H Δρ. Καμπερίδου, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Γυναίκες και Τεχνολογία αναφέρθηκε στις έρευνες του National Foundation of Women Business Owners (NFWBO), σύμφωνα με τις οποίες οι επιχειρήσεις που ιδρύονται από γυναίκες χρησιμοποιούν λιγότερα κεφάλαια από αυτές που ιδρύουν άνδρες, παρουσιάζουν  χαμηλότερη αλλά σταθερότερη ανάπτυξη και συχνά μικρότερο κίνδυνο αποτυχημένης έκβασης της επένδυσης τους.

Την ανοιχτή συζήτηση συντόνισε ο Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Νέων Επιχειρηματιών, κ. Ανδρέας Στεφανίδης ο οποίος τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου το 50% των νέων στην Ελλάδα είναι άνεργοι.

Η κα. Όλγα Σταυροπούλου, Γενική Διευθύντρια της αναδόχου εταιρείας του ευρωπαϊκού έργου, Μίλητος Αναδυόμενες Τεχνολογίες & Υπηρεσίες, σημείωσε τα θετικά σημεία των νέων τεχνολογιών και τη δυναμική τους για την ανάπτυξη και βιωσιμότητα της γυναικείας επιχειρηματικότητας, αρκεί να μη μειώνουν πολύτιμο χρόνο από την ιδιωτική ζωή καθώς θέλουν έλεγχο.

Στη συζήτηση παρουσιάστηκαν καινοτόμες και πρακτικές επιχειρηματικές δραστηριότητες μέσα από έναν παραγωγικό και εποικοδομητικό διάλογο όπου συμμετείχαν γυναίκες επιχειρηματίες, φορείς επιχειρηματιών, εκπρόσωποι κέντρων για την  γυναικεία επιχειρηματικότητα, ακαδημαϊκοί καθώς και νέες γυναίκες που φιλοδοξούν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Το ευρωπαϊκό έργο Δια Βίου Μάθησης «ladybizIT: Women Entrepreneurship on the verge of ICT» είχε σαν στόχο την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας μέσα από μια σειρά από δράσεις ενημέρωσης που ολοκληρώθηκαν με τη διοργάνωση ενός ευρωπαϊκού συνεδρίου, στην Αθήνα στις 6 Νοεμβρίου 2012 (www.gender-it.eu).