Πολιτικές

Η ΗePIS συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση πολιτικών που συμβάλουν στην προώθηση της Πληροφορικής σε εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο για την ανάπτυξη της οικονομίας, την επαγγελματική ανέλιξη του εργατικού δυναμικού και την κοινωνική ενσωμάτωση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων.

Η HePIS υποστηρίζει κορυφαία συνέδρια του κλάδου ενώ συμμετέχει διαρκώς σε έρευνες και προτάσεις του κλάδου.